Algemene voorwaarden

Artikel 1:

De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd, behoudends schriftelijke opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Bij een jaar- of halfjaarabonnement kunt u na het verstrijken van de overeengekomen termijn weer tekenen voor hetzelfde tarief. Anders is het abonnement per maand opzegbaar zoals beschreven in de Wet van Dam en zijn andere tarieven van toepassing. Bij een halfjaarabonnement gaat de Wet van Dam in na een halfjaar.

Opzegging dient via de mail en/of schriftelijk te geschieden aan de balie van Female Goals.

Artikel 2:

Abonnementswijzigingen dienen via de mail of schriftelijk te geschieden aan de balie van Female Goals.

Artikel 3:

De contributie welke het lid verschuldigd is; kan eenzijdig door Female Goals worden aangepast. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties nog op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

Artikel 4:

Bij blessure, zwangerschap of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit is alleen mogelijk indien het lid bewijs hiervan kan overleggen. Het tijdelijk stopzetten van het abonnement is voor maximaal 2 maanden.

Artikel 5:

Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt het lid een lidmaatschapspas. Alvorens u gebruik wil maken van de faciliteiten van Female Goals dient u uw lidmaatschapspas te vertonen aan de balie. De lidmaatschapspas is strikt persoonlijk en niet te gebruiken door meerdere personen. Na verlies of diefstal kan een lidmaatschapspas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de lidmaatschapspas, wordt hiervoor een vervangingsbijdrage in rekening gebracht. De inschrijfkosten bij alle abonnementsvormen bedragen 19.99 en worden eenmalig toegevoegd aan uw eerste periodieke betaling. Met het afnemen van een abonnement geeft u daarmee tevens toestemming voor het automatisch incasseren van de abonnementsgelden. 

Artikel 6:

Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk 7 dagen voor het begin van de nieuwe termijn. Indien de betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, zal het lid een vertragingsrente zijn verschuldigd aan Female Goals van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar.

Indien het lid, nadat deze terzake van de vordering schriftelijk is aangemaand, nalatig blijft in de betalingsplicht jegens Female Goals en deze de vordering ter incasso uit handen moet geven aan een gerechtsdeurwaarder, zal het lid 15% van het alsnog verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan het buitenrechtelijke incasso kosten.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Female Goals om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het lid. Indien de overeenkomst op grond van bovenstaande wordt ontbonden door Female Goals, zal aan het lid direct de toegang tot de faciliteiten van Female Goals worden ontzegd.

Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook betaald dienen te worden, indien het lid om welke reden dan ook, aan enig les niet deelneemt.c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Female Goals het lid van een betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan moet blijken uit een door Female Goals afgegeven schriftelijke verklaring.

Artikel 7:

De openingstijden worden vastgesteld door Female Goals. Het lid zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten: met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden. Female Goals is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens (Islamitische) feestdagen en/of schoolvakanties tenzij anders aangegeven, en op de door Female Goals intern aangegeven dagen, zonder dat dit zal leiden contributievermindering of teruggave. Female Goals is gerechtigd ten alle tijden de openingstijden aan te passen.

Artikel 8:

Het lid onderwerpt zich aan de door de directie van Female Goals gegeven instructies en vastgestelde huisregels en verklaart deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder regelementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien het lid de instructies/ regelementen overtreedt, is zulks een reden haar de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeengekomen periode, te voldoen. Als lid wordt u bij aanvang van, en gedurende uw lidmaatschap, geacht op hoogte te zijn van de bij Female Goals geldende huisregels.

Artikel 9:

Het lid verklaart hierbij dat zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ondervangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Female Goals vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 10:

Female Goals is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van leden of het beschadigd raken hiervan in of om het gebouw van Female Goals.